Idrætsmedicinerne ved Aarhus universitet


IM er en forkortelse for Idrætsmedicin v. Århus Universitet. Foreningen blev stiftet i 1988 og tæller over 950 betalende medlemmer, som alle er medicinstuderende ved Århus Universitet. Medlemskabet giver dig rabatter på kurser og foredrag, samt mulighed for at komme med IM på tur. Pengene fra medlemskontingentet går ubeskåret til afholdelse af arrangementer og nødvendige udgifter. I marts/april afholder IM den årlige generalforsamling med blandt andet valg til bestyrelsen.

IM arbejder for at fremme interessen for idrætsmedicin på studiet og ved foreningens oprettelse var formålet at få indført et kursus i idrætsmedicin, på medicinstudiet i Århus. Efter 10 års arbejde lykkedes dette og i oktober 1999, gennemførte vi det første weekendkursus i idrætsmedicin. Vi arrangerer selv enkeltstående foredrag og kurser, hvor sociale relationer på tværs af semestrene er i højsædet. Vi bestræber os på minimum et fagligt kursus per semester, men det vi bruger mest tid på er at arrangere aktiviteter indenfor et bredt spektrum af idrætsgrene til glæde for vores medlemmer. På årlig basis står vi også for afholdelse af skitur, indendørs fodbold stævne, langrendstur, nak og æd tur, IM fodboldhold og hvert forårssemester afslutter vi med et brag af en sommerfest.

Idrætsmedicinerne stiller også op ved stævner, enten aktivt eller som hjælper til tilskadekommende idrætsudøvere med skadesbehandling. Vi har også hvert år en gruppe i Hjørring for at hjælpe til ved Nordeuropas største fodboldturnering, Dana-Cup. I Idrætsmedicinergruppen stiler vi efter at være medlemmernes forening. Har du et forslag til en aktivitet vil vi meget gerne hjælpe med at arrangere, og vi kan også hjælpe med det praktiske, som lokaleleje mv. Alle aktiviteter i IM´s regi koordineres og udføres af vores mange særdeles aktive medlemmer i tæt samarbejde med IM´s bestyrelse.

Bestyrelsen 2020/2021:

 Formand  Jacob Kühl Hansen
 Næstformand  Simon Gade Gerber
 Kasserer  Emilie Blak Andersen
 Faglig koordinator  Jacob Sorwad
 IT ansvarlig og PR  Louise Thomsen
 Sekretær  Nanna Bertin
 Arrangør  Anna Jessen Rubæk
 Arrangør   Karoline Risager Schmidt
 Arrangør  Søren Lambæk
 Fodboldansvarlig  Malthe Pallesgaard Hundahl

 

Kontakt til bestyrelsen kan ske via vores mail: im@im-au.dk

 

F o r e n i n g s v e d t æ g t e r

 

§1 Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn: Idrætsmedicin

Tilhørsforhold: Studenterforening under medicinstudiet ved Aarhus Universitet

 

§2 Formål

Formålet med foreningen er, at udbrede kendskabet til idrætsmedicin blandt medicinstuderende, samt at fremme de generelle idræts- og idrætsmedicinske aktiviteter på studiet.

 

§3 Organisation

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Det er ligeledes formand og kasserer, som kan råde over foreningen konti, herunder adgang til netbank, samt indgå aftale herom. Foreningens ledes overordnede med udgangspunkt i beslutninger taget på en generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 8 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 fodboldansvarlige.

Valg til bestyrelsen sker under en generalforsamling, og generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 9 bestyrelsesmedlemmer. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med gyldigt medlemskab, der senest dagen forinden har betalt kontingent.

Den nyvalgte bestyrelse skal senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholde konstituerende møde, hvor bestyrelsens poster fordeles for det næste foreningsår dvs. frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen består som minimum af følgende poster:

    Formand

    Næstformand

    Kasserer

    IT-ansvarlig

    Faglig koordinator

Valg til bestyrelsen sker som udgangspunkt for en periode på 2 år, således at der er mindst 4 bestyrelsesposter på valg i lige år og 5 poster på valg i ulige år. Ønsker et siddende bestyrelsesmedlem ikke at sidde i hele perioden på 2 år, vil denne post komme på valg ved næste generalforsamling.

Fodboldposten/-posterne udvælges af den nye bestyrelse efter passende samtale med de pågældende kandidater. Efter dette indgår den/de fodboldansvarlige i bestyrelsen på lige fod med de resterende dog uden stemmeret, således der er et ulige antal stemmeberettigede.

Det tilstræbes at formanden og kassereren ikke være på valg samme år, således at disse poster er på valg skiftevis hvert andet år.

Formanden, og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§4 Medlemmer og medlemskab

Medlemmer er nuværende eller tidligere medicinstuderende, som betaler kontingent til foreningen.

Medlemskab opnås efter betaling af det fastsatte kontingent.

Medlemskabet udløber uden varsel efter den ved købet fastsatte varighed af medlemskontingentet.

 

§5 Kontingent

Kontingentets størrelse og varighed fastsættes på generalforsamlingen.

 

§6 Generalforsamling

Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, og senest 13 måneder efter seneste generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Godkendelse af stemmeberettigede
  2. Valg af dirigent
  3. Konstatering af stemmeberettigede deltagere
  4. Valg af stemmetællere
  5. Valg af referent
  6. Bestyrelsens beretning ved formanden
  7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  8. Indkomne forslag/vedtægtsændringer
  9. Valg af ny bestyrelse henhold til lovene
  10. Eventuelt

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, men kun betalende medlemmer har stemmeret.

Afstemningen kan foretages af blandt de stemmeberettigede ved simpel håndsoprækning eller skriftligt såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af foreningens medlemmerne ønsker det, og skal meddeles skriftligt.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §5.

Dagsorden skal fremgå i forbindelse med indkaldelse og i sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet.

Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 blandt de stemmeberettigede som er tilstede ved en lovligt varslet generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest én uge før generalforsamlingen.

 

§9 Regnskab

Regnskabsåret for foreningen går mellem to generalforsamlinger, det vil sige fra sidste generalforsamling til nuværende generalforsamling.

 

§10 Opløsning

Opløsning kan kun vedtages, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer er til stede ved en lovlig varslet ordinær generalforsamling. Hvis der ikke er min 2/3 af foreningens medlemmer til stede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte afgør foreningens opløsning ved almindeligt stemmeflertal.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. Foreningens midler, bøger m.v. overgives da til MR.

 

 

Godkendt på generalforsamling, Aarhus onsdag 02/09 2020

 

Jacob Kühl Hansen                                                                             Simon Gade Gerber

Formand                                                                                           Næstformand    

 

Emilie Blak Andersen                                                                       Louise Thomsen                                                

Kasserer                                                                                          IT-ansvarlig og PR

 

Jacob Sorwad                                                                                     Søren Lambæk

Faglig Koordinator                                                                        Bestyrelsesmedlem

 

Anna Jessen Rubæk                                                                          Nanna Bertin

Bestyrelsesmedlem                                                                      Bestyrelsesmedlem

 

Karoline Risager Schmidt                                                              Malthe Pallesgaard Hundahl

Bestyrelsesmedlem                                                                      Fodboldansvarlig 


Idrætsmedicin ved Aarhus Universitet, Adresse: Medicinerhuset, Ole Worms Allé, Bygn. 1161, 8000 Aarhus C.  Mail: im@im-au.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk