Idrætsmedicinerne ved Aarhus universitet


IM er en forkortelse for Idrætsmedicin v. Århus Universitet. Foreningen blev stiftet i 1988 og tæller over 1200 betalende medlemmer, som alle er medicinstuderende ved Århus Universitet. Medlemskabet giver dig rabatter på kurser og foredrag, samt mulighed for at komme med IM på tur. Pengene fra medlemskontingentet går ubeskåret til afholdelse af arrangementer og nødvendige udgifter. I marts/april afholder IM den årlige generalforsamling med blandt andet valg til bestyrelsen.

IM arbejder for at fremme interessen for idrætsmedicin på studiet og ved foreningens oprettelse var formålet at få indført et kursus i idrætsmedicin, på medicinstudiet i Århus. Efter 10 års arbejde lykkedes dette og i oktober 1999, gennemførte vi det første weekendkursus i idrætsmedicin. Vi arrangerer selv enkeltstående foredrag og kurser, hvor sociale relationer på tværs af semestrene er i højsædet. Vi bestræber os på minimum et fagligt kursus per semester, men det vi bruger mest tid på er at arrangere aktiviteter indenfor et bredt spektrum af idrætsgrene til glæde for vores medlemmer. På årlig basis står vi også for afholdelse af skitur, indendørs fodbold stævne, langrendstur, nak og æd tur, IM fodboldhold og hvert forårssemester afslutter vi med et brag af en sommerfest.

Idrætsmedicinerne stiller også op ved stævner, enten aktivt eller som hjælper til tilskadekommende idrætsudøvere med skadesbehandling. Vi har også hvert år en gruppe i Hjørring for at hjælpe til ved Nordeuropas største fodboldturnering, Dana-Cup. I Idrætsmedicinergruppen stiler vi efter at være medlemmernes forening. Har du et forslag til en aktivitet vil vi meget gerne hjælpe med at arrangere, og vi kan også hjælpe med det praktiske, som lokaleleje mv. Alle aktiviteter i IM´s regi koordineres og udføres af vores mange særdeles aktive medlemmer i tæt samarbejde med IM´s bestyrelse.

Bestyrelsen 2023/2024:

Formand Karoline Risager Schmidt
Næstformand Valdemar Høg Mikkelsen
Kasserer Sofie Juul Hesselsøe
Faglig koordinator Christian Holmgaard Winding
Socialudvalg Mathilde Kristine Kristensen
Socialudvalg Laura Frydenlund Buch-Jepsen
Arrangør Nanna Kjær Sørensen 
Arrangør Emilie Blak Andersen
Sekretær Katrine Greger Haugen
Merchandise ansvarlig Tobias Kjelgaard Simonsen
PR ansvarlig Doruk Bor
Fodboldansvarlig Marie Skipper-Jørgensen
Fodboldansvarlig Martin Emil Jørgensen

Kontakt til bestyrelsen kan ske via vores mail: im@im-au.dk


Foreningsvedtægter Idrætsmedicinerne 

v. Aarhus Universitet 

§1 Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn: Idrætsmedicin 

Tilhørsforhold: Studenterforening under medicinstudiet ved Aarhus Universitet

 

§2 Formål

Formålet med foreningen er, at udbrede kendskabet til idrætsmedicin blandt medicinstuderende, samt at fremme de generelle idræts- og idrætsmedicinske aktiviteter på studiet. 

 

§3 Organisation

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Det er ligeledes formand og kasserer, som kan råde over foreningen konti, herunder adgang til netbank, samt indgå aftale herom. Foreningens ledes overordnede med udgangspunkt i beslutninger taget på en generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 10 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 fodboldansvarlige. 

Valg til bestyrelsen sker under en generalforsamling, og generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 11 bestyrelsesmedlemmer. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med gyldigt medlemskab, der senest dagen forinden har betalt kontingent. 

Den nyvalgte bestyrelse skal senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholde konstituerende møde, hvor bestyrelsens poster fordeles for det næste foreningsår dvs. frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen består som minimum af følgende poster:

  • Formand
  • Næstformand 
  • Kasserer
  • Sekretær
  • IT- og PR ansvarlig
  • Faglig koordinator
  • Socialudvalg (1 eller 2 personer)
  • Merchandise ansvarlig

Valg til bestyrelsen sker som udgangspunkt for en periode på 2 år, således at der er mindst 4 bestyrelsesposter på valg i lige år og 5 poster på valg i ulige år. Ønsker et siddende bestyrelsesmedlem ikke at sidde i hele perioden på 2 år, vil denne post komme på valg ved næste generalforsamling.

Fodboldposten/-posterne udvælges af den nye bestyrelse efter passende samtale med de pågældende kandidater. Efter dette indgår den/de fodboldansvarlige i bestyrelsen på lige fod med de resterende dog uden stemmeret, således der er et ulige antal stemmeberettigede.

Det tilstræbes at formanden og kassereren ikke være på valg samme år, således at disse poster er på valg skiftevis hvert andet år. 

Formanden, og i formandens fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§4 Medlemmer og medlemskab

Medlemmer er nuværende eller tidligere medicinstuderende, som betaler kontingent til foreningen.

Medlemskab opnås efter betaling af det fastsatte kontingent. 

Medlemskabet udløber uden varsel efter den ved købet fastsatte varighed af medlemskontingentet.

 

§5 Kontingent

Kontingentets størrelse og varighed fastsættes på generalforsamlingen.

 

§6 Generalforsamling

Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og senest 13 måneder efter seneste generalforsamling (med undtagelse for efteråret 2022, hvor den ordinære generalforsamling udsættes til foråret 2023). 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

11. Godkendelse af stemmeberettigede

12. Valg af dirigent

13. Konstatering af stemmeberettigede deltagere

14. Valg af stemmetællere

15. Valg af referent

16. Bestyrelsens beretning ved formanden

17. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

18. Indkomne forslag/vedtægtsændringer 

19. Valg af ny bestyrelse henhold til lovene

20. Eventuelt

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, men kun betalende medlemmer har stemmeret.

Afstemningen kan foretages af blandt de stemmeberettigede ved simpel håndsoprækning eller skriftligt såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

er ønsker det.

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det, og skal meddeles skriftligt.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §6. 

Dagsorden skal fremgå i forbindelse med indkaldelse og i sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet.

Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


 

§8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 blandt de stemmeberettigede som er tilstede ved en lovligt varslet generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest én uge før generalforsamlingen.

 

§9 Regnskab

Regnskabsåret for foreningen går mellem to generalforsamlinger, det vil sige fra sidste generalforsamling til nuværende generalforsamling.

 

§10 Opløsning

Opløsning kan kun vedtages, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer er til stede ved en lovlig varslet ordinær generalforsamling. Hvis der ikke er min 2/3 af foreningens medlemmer til stede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte afgør foreningens opløsning ved almindeligt stemmeflertal.

 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. Foreningens midler, bøger m.v. overgives da til MR.
 

Godkendt på ordinær generalforsamling,

Aarhus Tirsdag d. 20.03.2023


Formand     Karoline Risager Schmidt
Næstformand     Valdemar Høg Mikkelsen
Kasserer     Sofie Juul Hesselsøe

Faglig koordinator      Christian Holmgaard Winding
Socialudvalg Mathilde Kristine Kristensen
Socialudvalg     Laura Frydenlund Buch-Jepsen
Arrangør      Nanna Kjær Sørensen 
Arrangør   Emilie Blak Andersen
Sekretær     Katrine Greger Haugen
Merchandise ansvarlig    Tobias Kjelgaard Simonsen
PR ansvarlig     Doruk Bor
Fodboldansvarlig     Marie Skipper-Jørgensen
Fodboldansvarlig     Martin Emil Jørgensen

 


Idrætsmedicin ved Aarhus Universitet, Adresse: Medicinerhuset, Ole Worms Allé, Bygn. 1161, 8000 Aarhus C.  Mail: idraetsmedicinerneau@gmail.com

Facebook:idraetsmedicinerne-IM. Instagram:idraetsmedicinerne. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk